GDPR

Obecní informace o ochraně osobních údajů

1. Správcem osobních údajů je:

    Obec Úhřetice

    53832 Úhřetice 36

    IČ:00271101

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

    Jméno a příjmení:

    Elektronická adresa: 

3.  Zpracování osobních údajů pro splnění právní povinnosti obce (nebo úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu pravomoci obce) je obci přímo stanoveno zvláštními předpisy nebo taková povinnost plyne obci ze zvláštních předpisů. Osobní údaje zpracovávané z uvedených důvodů jsou předávány příslušným orgánům, úřadům či institucím v případech, kdy tak ukládá zvláštní zákon.

4. Při zpracování osobních údajů u obce nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

5. Osobní údaje jsou zpracovány pouze po nezbytnou  dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem.

6. Pokud jsou obcí zpracovávány Vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané u obce jsou nepřesné)
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste obcii poskytl/a
  • podat stížnost u dozorovného orgánu

 

7. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustranoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

8. Pokud je zpracováním Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícícho ze souhlasu, který byl dán před jeho odovláním.

9. Svá práva vůči obci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

  
 

Celý výpis akcí